Ιωάννης Μαυρογιάννης

Ιωάννης Μαυρογιάννης: Οικονομολόγος, ΜΒΑ, Πρόεδρος κ Δ/νων Σύμβουλος της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Διαθέτει πλέον των 10 ετών επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια αυτά έχει συμμετάσχει από θέσεις ευθύνης ως Υπεύθυνος Έργου σε πλήθος έργων (μελέτες και υπηρεσίες) στους τομείς: Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον. Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Ε.Ε.).