Αντώνης Καπλάνης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα διατριβής τις λειτουργίες του marketing σε περίοδο επιχειρησιακής κρίσης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Α.) (Work Based Learning) στην Διοικητική Συμβουλευτική με θέμα διατριβής Ανάπτυξη Συμβουλευτικών μεθοδολογιών στην Ελληνική Τουριστική Αγορά.

Έχει διατελέσει εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ σε γνωστικά αντικείμενα όπως Διοίκηση Ολικής ποιότητας, Marketing, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Στρατηγικός σχεδιασμός. Υπήρξε αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων του Ν. 2234 άρθρο 23 α & β. Έχει εκπονήσει μελέτες για ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών με έμφαση στην οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σειρά επιχειρησιακών σχεδίων & σχεδίων Marketing.

Οικονομολόγος – Μελετητής σε πληθώρα χρηματοδοτικών μέσων και αναλυτής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και οργανισμών για την εκμετάλλευση επενδυτικών κινήτρων με πάνω από 15 έτη εμπειρία.

Επίσης έχει ασχοληθεί με το Προγραμματισμό, Οργάνωση, Διοίκηση, Έλεγχο, Συντονισμό Πολιτικών και Πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρθρωτικών μέτρων.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του συλλόγου MBA ALUMNI του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.