Κωνσταντίνος Τσιακατάρας

TsiakatarasΠτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc) σε Economics and Finance από το Πανεπιστήμιο του Warwick (UK). Είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εταίρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης καθώς έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων διοικητικής μεταρρύθμισης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοσίων Φορέων, Απλούστευσης διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης και βελτίωσης της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου, καθώς και μέτρησης/μείωσης διοικητικών βαρών, Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού Ανασχεδιασμού Διαδικασιών φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, καθώς και τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο στην επαγγελματική του πορεία, αποτελεί η εμπειρία του, στο Σχεδιασμό και την ανάλυση έργων πληροφορικής, καθώς και στο Σχεδιασμό δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government).

Κατέχει σημαντική εμπειρία σε έργα διαχείρισης και διοίκησης έργων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στα πλαίσια του Β΄ και Γ΄ΚΠΣ καθώς και του ΕΣΠΑ, γνωρίζοντας άριστα τις σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τα σχετικά εργαλεία χρονοπρογραμματισμού.

Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων με θέμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.